El canvi que provoca treballar de manera cooperativa

En les accions educatives donem una gran importància a la interacció que s’estableix entre el professorat i l’alumnat, i a l’esforç i al treball personal i individual, de l’alumne. Però si el què volem és aconseguir cooperació, a més d’aquests elements, hi hem d’afegir la interacció alumne-alumne i el treball en equip.

Per tant, a més de (no en lloc de) la interacció mestre-alumne, cal la interacció alumne-alumne, i, com a conseqüència, a més de (no en lloc de) l’esforç, el treball individual i el treball en equip. No es tracta de substituir una cosa per l’altra, sinó d’afegir quelcom més al que ja fem.

A l’itinerari d’aprenentatge “Museu Internacional d’Art” de 6è de Primària JA TREBALLEM amb aquests 4 ELEMENTS. Com ho fem?

1r. ELEMENT: interacció professorat-alumnat

2n ELEMENT: treball individual

3r. ELEMENT: interacció alumne-alumne

4t. ELEMENT: treball en equip

El repte plantejat: fer del rebedor de cicle superior un museu, seguint un itinerari que preveu l’aprenentatge interdisciplinari de conceptes de les matèries de medi social (en concret treballem els estils artístics Renaixement i Barroc), plàstica i llengües.

1r. ELEMENT: interacció professorat-alumnat

El docent explica les principals característiques d’un museu i descobreix als alumnes com s’organitza, a nivell general. Són coneixements de la matèria Medi Social. Acte seguit seran els mateixos alumnes els qui descobreixin, i aprenguin de manera activa sobre el tema proposat.

2n ELEMENT: treball individual

Assignem a cada nen i nena una obra d’art que ha d’analitzar a nivell individual per després fer-ho en equip amb els companys i companyes que tenen obres similars. És un primer pas per a conèixer els trets propis de cada estil artístic què combinat amb la recerca individual d’informació i el treball a l’aula esdevenen els pilars fonamentals per a conèixer el Barroc i el Renaixement amb detall i motivació.

3r. ELEMENT: interacció alumne-alumne

Pas on cada equip té una obra assignada que ha d’analitzar. La tècnica d’anàlisi ja s’ha treballat fet individualment, en la primera fase de l’itinerari, i ara ja podem fer-lo amb l’equip. La dinàmica consta d’un primer moment individual per després fer aportacions en parelles i finalment amb tot l’equip.

4t. ELEMENT: treball en equip

Tot seguit el projecte requereix reproduir un marc en base a les característiques pròpies de l’estil artístic assignat i que ja han interioritzat amb les feines anteriors. Entra en escena la matèria de Plàstica treballant amb els materials, colors… que han de conformar l’encàrrec. L’equip treballa de manera organitzada, amb rols i funcions definides per cada alumne.

La matèria de Llengua es treballa a la vessant comunicativa del projecte, perquè cada equip prepara un folletó i un cartell i després de seguir un procés participatiu per a escollir-ne un que representarà cada grup-classe ens posem a treballar per a traduir-los en 4 llengües: català, castellà, anglès i francès.

L’itinerari culmina amb la presentació oral de l’obra elaborada per cada equip i amb la inauguració del projecte.