Quotes curs 2022-23

L’Escola Pia és una escola concertada que forma part del Servei d’Educació de Catalunya i sosté el seu funcionament mitjançant les aportacions econòmiques que rep del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en forma de concert i subvenció i també de quotes de les famílies en 10 mensualitats (de setembre a juny):

 

Infantil i Primària

ESO

Batxillerat

Activitat complementària80€16€
Serveis escolars145€244€
Aportació a la Fundació10€10€
Ensenyament reglat505€

A les reunions de principi de curs s’informa de les altres activitats que tindran import econòmic, com ara excursions, convivències, viatges escolars…i també de la quota anual de l’AFA de l’escola que és de 10€/any.

L’escola ofereix els descomptes de família nombrosa per aquelles famílies que portin 3 o més fills al centre. En el cas de portar 3 fills es farà un descompte del 25% al fill més gran, i en el cas de 4 fills el descompte serà del 75% al fill més gran i del 25% al 2n més gran. Aquest descompte cal acreditar-lo amb el carnet de família nombrosa en el moment de la matrícula.

Activitat complementària:

A diferència de l’escola pública, els centres concertats fan 5 hores més d’activitat docent a la setmana a les etapes d’Infantil i Primària i 1 hora a la setmana a l’etapa d’ESO. Aquestes activitats no estan finançades pel concert educatiu i la seva quota està aprovada pel Consell Escolar i autoritzada pel Departament d’Educació.

Serveis escolars:

Aquest concepte inclou serveis que ofereix l’escola i que no estan finançats pel concert educatiu però sí aprovats pel Consell Escolar i comunicats al Departament d’Educació. Entre d’altres, aquest serveis són l’assegurança d’accidents, infermeria, digitalització, servei d’orientació i pedagògic, vigilàncies…

Aportació a la Fundació:

La Fundació Joan Profitós, entitat sense ànim de lucre, té com a finalitat contribuir a l’educació d’infants i joves, vehiculant recursos i millores en el material didàctic, els serveis i equipaments, els serveis oferts a la comunitat educativa i la formació permanent del personal. Les aportacions a la Fundació són imprescindibles per al bon funcionament de l’escola.

Ensenyament reglat:

El Batxillerat és un ensenyament de caràcter privat i no té finançament per part del Departament d’Educació.