OBJECTIUS

  1. Generar una oferta educativa de qualitat pel temps de lleure que arribi a tots els alumnes de l’escola, sense distincions i de manera optativa.
  2. Vincular les activitats extraescolars al projecte educatiu de l’escola.
  3. Assegurar l’atenció dels infants i joves tant a primera hora del matí com a la finalització de l’horari escolar, facilitant la conciliació de la vida laboral de les mares i pares amb la vida familiar.
  4. Fomentar la pràctica d’activitats esportives i culturals, tot mostrant noves maneres de gaudir del temps de lleure.
  5. Garantir la qualitat en les activitats de lleure i adaptar-les a les necessitats d’alumnes i famílies.

Dades importants

Totes les activitats extraescolars s’iniciaran el primer dia lectiu de curs.

La finalització de les activitats extraescolars serà el darrer dia lectiu. D’aquesta manera tots els alumnes podran gaudir des del primer fins l’últim dia de les activitats.

Al finalitzar l’activitat els alumnes que han estat dins l’edifici de l’escola sortiran per la pati de les oliveres i els alumnes que han realitzat activitats esportives sortiran des dels vestidors. En qualsevol cas el primer dia d’activitat el monitor us acabarà de confirmar aquesta informació. En el cas que alguna família tingués algun imprevist a l’hora de recollir el seu fill/a, aquest s’esperaria a la porteria de l’escola.

Informació important que cal saber

Per motius organitzatius, si una activitat no arriba al mínim d’alumnes establert, pot veure’s modificada en la seva franja horària o, en el pitjor dels casos, fins i tot es podria anul·lar l’activitat. Durant les primeres setmanes de setembre s’avisarà a les famílies que estiguin afectades per aquestes circumstàncies, facilitant-los totes les solucions possibles.

Es realitzaran reunions informatives de diferents activitats extraescolars, quan sigui necessari, per explicar el funcionament i resoldre possibles dubtes d’alguna activitat extraordinària com poden ser les estades esportives que es realitzen cada any.

Els alumnes de Primària i Secundària que realitzen qualsevol activitat extraescolar de l’escola, no podran sortir d’aquesta en acabar les classes i abans de començar l’activitat. En cas de voler sortir de l’escola s’haurà de presentar una autorització per escrit.

Inscripció a les Activitats Extraescolars

Consideracions per al curs 2022-23

Les inscripcions online es podran realitzar entre les dates: 20 de juny de 2022 i 31 d'agost.

A partir del dia 1 de setembre cal fer-les directament a la secretaria de l'escola, no es podran fer online.

Totes les activitats tenen un límit de places, i en cas d’excedent de sol·licituds es tindrà en compte l’ordre d’arribada de les inscripcions (tant per internet com també a secretaria)..

Cal lliurar res més a part de la inscripció?

Només els participants a les activitats que siguin de fora de l’escola, hauran d’adjuntar el Full de Dades Bancàries que podran demanar a la secretaria de l’escola.

Per les totes les Activitats Esportives caldrà adjuntar una fotocòpia de la Targeta Sanitària (CATSALUT) del participant. Per totes les altres activitats, no cal portar cap documentació complementària.

Pagament de les Activitats Extraescolars

Els pagaments es realitzaran per rebut mensual al mateix compte bancari on es factura l’escola. Als alumnes que són de fora de l’escola, se'ls facturaràn els rebuts al número de compte que facilitin en el moment de formalitzar la inscripció (Full de Dades Bancàries).

Les activitats començaran el 5 de setembre facturant 10 mensualitats.

En el cas d'estar inscrit en aquelles activitats programades per dos dies a la setmana i no poder assistir-hi tots dos, s'aplicarà el descompte pertinent previ avís a la Secretaria de l'escola.

És important tenir present que en cas de voler donar de baixa a un alumne s'ha d'informar a la Secretaria de l'escola abans del dia 25 de cada mes.

Tornar a la graella d'horaris