Coneixes els trets identificatius del projecte SUMMEM?

TREBALL INTERDISCIPLINARI

Volem garantir aprenentatges significatius i competencials i per aconseguir-ho hem de passar d’una estructura que separa els sabers en matèries independents, a una estructura flexible i oberta, que treballa combinant diverses matèries.

Perquè en la vida real, els problemes no es plantegen per àrees, sinó que fem servir continguts de diferents àmbits i matèries, per a resoldre’ls i afrontar-los.

TREBALL COOPERATIU

Treballar de manera cooperativa vol dir modificar l’estructura de les activitats en essència. És a dir organitzar l’aula en petits grups prèviament cohesionats i alhora definir les tasques acadèmiques de manera que els objectius dels membres de cada grup estiguin estretament relacionats. Fomentem la col·laboració entre alumnat, més que la competitivitat, cultivant d’aquesta manera la confiança entre tots i totes les integrants de l’equip i buscant un aprenentatge ric i productiu.

Com entomem el canvi educatiu a l’Escola Pia?

Avancem cap a un model que es caracteritza per la interdisciplinarietat a l’aula i el treball amb estructures cooperatives, en almenys un 25% de les hores lectives.

Una classe magistral pot ser interessant, però l’aprenentatge és bàsicament actiu” I… “Quan els alumnes escolten de manera passiva desconnecten, no aprenen

En quin moment una institució com l’Escola Pia decideix que ha d’evolucionar la manera de fer classe?

L’any 2003 vam arribar a la conclusió que el nostre propòsit educatiu anava més enllà d’aprovar o suspendre matèries. Perquè volem acompanyar persones i fer que creixin autònomes, capaces de viure en comunitat i de transformar el món per fer-lo més just i sostenible.

Un dels principals eixos d’aquest canvi és fer més treball transversal entre assignatures a l’aula. Per què?

Les competències, per definició, s’han de treballar de forma transversal. Si volem treballar per competències, i ajudar els alumnes a créixer com a persones, els hem de plantejar problemes, reptes, activitats de reflexió que es puguin abordar des de diferents matèries.

Per exemple i portat a l’extrem

Si l’expressió escrita s’avalués només a Llengua, quan fem Història no li podries dir a l’alumne res sobre com escriu, perquè no és la seva àrea. Però avui sabem que no es pot treballar Geografia sense Matemàtiques, per exemple.

Amb tot, ha de seguir havent-hi espai per a les classes magistrals i les assignatures?

Segur que sí. Però més que matèries, jo diria temps diferents. El temps de les rutines, el de la descoberta, el del treball individual… També la classe magistral ha de ser interessant, fins i tot és positiu aprendre a escoltar 40 minuts algú que parla.

Però a l’Escola Pia delimiteu aquest canvi en un 25% de l’horari escolar. Per què?

Aquesta decisió ha estat fruit d’un consens. Com més petits són els alumnes, més fàcil és que tothom pensi en major interdisciplinarietat, i com més grans, menys. Però això no té sentit si el que volem és apropar-los a tots a la vida. El 25% són vuit hores a la setmana, un percentatge que no és broma, però que a la vegada permet que tothom s’hi vegi en cor.

Si entrem ara en una aula SUMMEM, què ens hi trobarem?

Alumnes treballant matèries en equip cooperatiu i els mestres que els estan acompanyant. Desenvolupen un projecte que s’ha de solucionar de forma col·laborativa. Els continguts que integra el projecte han de ser rellevants, els han d’ajudar a pensar, a ser més savis. És fonamental que siguin doncs reptes significatius i molt propers a la realitat.

Què és el que més destaques de la implementació del projecte SUMMEM?

La innovació requereix tranquil·litat i qualitat. Un canvi d’aquesta envergadura s’ha de fer amb la implicació de tothom, però pas a pas. Al llarg dels anys el món educatiu ha canviat molts cops l’entorn sense canviar realment la manera de fer a l’aula. La gràcia és que ara hem començat pels canvis a l’aula, i això obliga a canviar l’entorn. Només així estarem oferint-los les eines més adequades per a que puguin viure una vida plena. Això els pares i mares cada cop ho veuen més clar.

Què canvia amb el SUMMEM?

Fins ara…Amb SUMMEM
Les matèries o assignatures eren independents entre elles.Es treballa per Reptes o Projectes en què hi intervé més d’una matèria.
El professorat explica; l’alumnat escolta i aprèn.El professorat planteja reptes i preguntes; l’alumnat pensa, busca i proposa solucions.
Treball individual.Treball cooperatiu: individual i en grup.
L’aprenentatge sovint queda centrat en estudiar continguts.L’aprenentatge se centra en el procés d’entendre, pensar i aprendre nous coneixements i fer-se capaç d’utilitzar-los en situacions específiques.
L’aprenentatge es fa en una aula.Diversos espais oberts per a l’aprenentatge.
L’avaluació està centrada en exàmens escrits amb l’objectiu de posar una nota.L’avaluació és un element més de l’aprenentatge. S’avalua tot el procés amb l’objectiu de millorar i aprendre, no només per posar una nota.

 

El projecte SUMMEM a l’Escola Pia Catalunya

Més de 8000 alumnes i 550 mestres de l’Escola Pia participen en el projecte d’innovació SUMMEM, consolidant-se així com la iniciativa capdavantera en el canvi educatiu al nostre país.

Aquest projecte és fruït d’un procés participatiu de tota la comunitat educativa: alumnat, famílies,educadors. SUMMEM vol donar respostes educatives reals als reptes de la societat del segle XXI fent una escola adequada a les necessitats dels infants i joves, i per fer-ho promou l’aprenentatge interdisciplinari, per competències i cooperatiu, amb la fita d’aconseguir una escola cada vegada més inclusiva.

L’Escola Pia, amb el projecte SUMMEM, és coherent amb el seu propòsit institucional. El curs 2015-2016 es va organitzar una fase pilot, amb 600 nens de 6 centres i que s’aplicava en un mínim del 50% de l’horari escolar a Educació Infantil i un mínim del 25% a Educació Primària i Secundària.

El curs 2016-2017 el projecte va entrar en la fase de generalització, amb 213 educadors implicats i més de 3.600 alumnes. En total, 139 grups classe. Per tant, enguany arribem a la fase de consolidació, amb la participació de més del doble d’alumnes i d’educadors. Finalment a la quarta i darrera fase, que es farà entre els anys 2018 i 2021, SUṀṀEM estarà implantat en totes les etapes i en tots els cursos arribant a més de 20.000 noies i nois.