Normativa

1. L’ús dels ordinadors es farà sempre seguint les pautes del professorat.

2. Els ordinadors han d’arribar al centre amb la bateria carregada cada dia.

​3. No s’engegaran fins que el professorat ho indiqui.

4. Entre classes l’alumne/a és el responsable del seu ordinador.

5. Els ordinadors són personals i intransferibles per evitar incidències.

6. No es poden fer servir els ordinadors als passadissos ni al pati.

7. L’alumne/a portarà el seu cable d’alimentació però només caldrà connectar-ho a la xarxa elèctrica quan sigui necessari (si les bateries estan baixes o per indicació del professor), i sempre amb prèvia autorització.

8. Cal portar auriculars en les sessions on sigui necessari (idiomes, visionat de vídeos…).

9. La connexió a la wifi de l’escola està auditada i només permet l’accés a aquells continguts d’Internet que l’equip pedagògic consideri oportú pel seu us a l’escola.

10. Només es podran instal·lar Apps i extensions que la direcció pedagògica n’hagi aprovat el seu us.

11. Tothom té dret a preservar l’ús de la seva identitat i, per tant, la webcam i els micròfons només s’han d’utilitzar per enregistrar imatges i/o so quan ho demani el professor/a.

Declaració de principis

Els portàtils són una eina d’aprenentatge reservada a aspectes acadèmics. I és amb aquesta finalitat que l’escola homologa el maquinari i el programari que cal utilitzar.

El professorat és qui regula l’ús dels ordinadors a l’aula i té potestat per demanar-ne la desconnexió en cas de mal ús i restaurar el sistema quan ho cregui necessari.

L’alumnat disposa de la contrasenya d’usuari de Google Apps  per accedir al chromebook. Però aquesta contrasenya ha de ser informada a les famílies o tutors legals, i als professors/es que els la demanin.

Tots els ordinadors han d’estar etiquetats amb el nom i el grup de l’alumne/a que n’és el propietari.

L’ordinador portàtil és propietat de les famílies i, per tant, són les encarregades del seu manteniment, de gestionar la garantia en cas de mal funcionament i de prendre les mesures necessàries per evitar-ne el furt i els accidents.

L’ordinador a l’escola és una eina de treball per a l’estudi. El professorat és qui dirigeix i organitza l’ús dels ordinadors a l’aula.

L’ordinador és de l’alumnat i ells han de prendre les mesures necessàries per evitar-ne el furt, les avaries i els accidents.


Recomanacions

Desar l’ordinador en una funda protectora.

L’ús del ratolí és optatiu, però es molt recomanable portar-ne un de petit.

En el cas d’impossibilitat de connexió a casa, els alumnes podran treballar amb els portàtils a la mediateca segons l’horari establert.