L’Escola Pia de Catalunya és una institució que des de sempre ha valorat i ha donat importància a l’educació del fet religiós, en tant que element inherent a tot ésser humà, independentment de les creences personals.

Dimecres dia 25 de febrer, va sortir publicat al B.O.E. el nou «Currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria» i el de Batxillerat.

Ja fa anys que l’Escola Pia de Catalunya ha fet opció per l’ensenyament del fet religiós des d’un enfocament no confessional, aportant als alumnes les eines necessàries per comprendre què és el fet religiós, de quina diversitat està conformat i de quina manera es pot viure des de la llibertat i el respecte.

Aquesta opció ens permet:

Ser inclusius, evitant separar els alumnes en funció de les seves preferències religioses o les de les seves famílies.

Educar en el pluralisme, promovent el diàleg entre les diverses creences i no creences, en un marc de convivència.

Afavorir la motivació dels alumnes en relació a una matèria que fàcilment es pot viure com a realitat allunyada, quan no negativa.0303

Empoderar els alumnes davant el fet religiós per tal que s’hi relacionin des de l’esperit crític, evitant tota mena d’integrismes (creients i no creients).

Capacitar els alumnes perquè puguin donar raó de la seva opció davant el fet religiós.

L’experiència d’aquests anys de treball ha estat molt positiva i valorada tant pels alumnes com per les famílies i els educadors. La nostra voluntat és seguir amb aquesta opció, sense tancar-nos a millorar-la sempre que sigui per motius educatius i que ajudin els alumnes a ser ciutadans lliures, autònoms i responsables.

4Amb caire voluntari i fora de l’horari lectiu, l’escola ofereix als alumnes i a les famílies, espais de reflexió i celebració, entesos com un camí d’amistat que ajudi, els qui en formen part, a créixer com a persones obertes i compromeses amb els altres i amb el món, tot reflexionant sobre la vida a partir dels valors de l’Evangeli, treballant per la construcció d’un món més just seguint la proposta i el projecte de Jesús.