Una educació integral a l’escola

L’objectiu fonamental de la nostra escola és la formació integral de les persones. Per això, anem molt més enllà de la transmissió acadèmica de coneixements. Orientem la nostra acció educadora cap a la promoció dels valors, tenint en compte la llibertat individual i respectant les conviccions pròpies dels alumnes. Els oferim eines i mitjans que els ajudin a avançar en la seva maduració i en el seu propi creixement personal.

Tots som i fem escola

Compromesos amb l’educació integral de les persones a l’escola, entenem que la tasca educativa cal treballar-la conjuntament entre tots els membres que formem la comunitat educativa: família, alumnes, professors i personal no docent. És per això que promovem la corresponsabilitat i la col·laboració, perquè sabem que junts aconseguirem la fita compartida: fer créixer persones lliures, amb esperit crític i ben preparades per entomar amb garantia la vida i viure-la plenament.

Ideari

CÀRACTER PROPI DE L’ESCOLA

L’Escola Pia de Terrassa és una comunitat educativa amb més de 100 anys d’existència, que es defineix com una escola cristiana, catalana i oberta, les característiques bàsiques de la qual han estat sempre una clara actitud de promoure el desenvolupament acadèmic i personal dels seus alumnes, una adequació constant dels mitjans educatius a les exigències de la realitat social i una actitud de compromís i collaboració amb la ciutat i el país.

Les característiques que subratllen la nostra originalitat són les següents:

Catalanitat

El Centre, durant tots els anys d’escolarització presentarà als educands el patrimoni històric i cultural de Catalunya. Ho farà mitjançant una instrucció adequada i un ambient apropiat.

Personalització

Emprarem tots els mitjans al nostre abast perquè la relació educativa esdevingui pròxima i ajustada al noi/a. Hem de treballar per al creixement de cadascú en la seva individualitat proposant un sentit de la llibertat cooperador i social.

Participació

Titularitat, professorat, personal d’administració i serveis, alumnes i pares i mares dels alumnes, tant a nivell d’estament com a nivell personal, esdevindran determinadors de la marxa del Centre, segons les seves capacitats i la responsabilitat assumida i d’acord amb les lleis i reglamentacions.

Obertura

L’escola s’obre a tothom qui desitja l’educació que s’hi imparteix, defuig qualsevol discriminació, i s’ofereix a la societat com una comunitat on tothom és acceptat, on tothom pot dialogar, escoltar i ser escoltat. Aquesta obertura és tant interna com externa: ningú no ha de sofrir cap discriminació per raons de situació social, ideològica, econòmic

Personalització

Emprarem tots els mitjans al nostre abast perquè la relació educativa esdevingui pròxima i ajustada al noi/a. Hem de treballar per al creixement de cadascú en la seva individualitat proposant un sentit de la llibertat cooperador i social.

Missió

L’Escola Pia de Terrassa som una institució al servei de la societat, inspirada en l’esperit de l’evangeli, oberta a tothom i arrelada al país. Eduquem infants i joves per ajudar-los a créixer com a persones lliures i autònomes que, de manera crítica, puguin viure en comunitat i se sentin compromesos en la construcció d’un món més just, sostenible i en pau

Valors

Oberta

Ofereix un servei d’interès públic, que respon al dret que tota persona té a l’educació.

Acollidora

Promou una relació propera i familiar entre les persones i un ambient que la fa possible.

Innovadora

Adopta mètodes didàctics pràctics i motivadors.

Participativa

Promou la coresponsabilitat i la implicació de les persones en la presa de decisions.

Arrelada

Promou el sentit de pertinença, el coneixement i l’estimació de la pròpia cultura.

Transformadora

No es limita a reproduir models socials i culturals, sinó que genera el progrés de les persones i de la societat.

Equip