Aquest curs alumnes i professors de la ESO assumíem un gran repte. Després de les vacances de Setmana Santa vam començar el primer itinerari SUMMEM. La pregunta vertebradora d’aquest itinerari era: On és l’aigua que ens falta? Vam començar amb un simulat missatge del regidor de Medi ambient de la nostra ciutat que demanava un bon ús de l’aigua per evitar mesures dràstiques. Aquest missatge contextualitzava l´itinerari en una realitat immediata i prenia la idea de que els aprenentatges amb la metodologia SUMMEM han de ser rellevants per a la vida quotidiana dels alumnes.

L´itinerari amb el títol de On és l´aigua que ens falta? va ser dissenyat per l´equip de professors SUMMEM amb la intenció de conèixer continguts curriculars de l´àrea de Ciències Naturals amb la metodologia de l´aprenentatge cooperatiu. L´àrea nuclear de l´itinerari era de Ciències Naturals però el disseny de l´itinerari partia de la idea de la interdisciplinarietat. L´itinerari de l´aigua es va plantejar en quatre fases que portarien als alumnes a aprofundir en el món relacionat amb l´aigua i el seu estudi. Es plantejava un recorregut del més general cap a àmbits més específics.

La primera fase treballava el cicle natural de l´aigua i s´iniciava amb preguntes com Com està distribuïda l´aigua al planeta?, Què mou el cicle de l´aigua?, Per què la quantitat d´aigua del Planeta es conserva? A la primera fase de l´itinerari les activitats de l´aula portaven als alumnes cap a un producte final que consistia en preparar una explicació del cicle de l´aigua. Cada equip preparava una part del cicle i exposava després a tot el grup de tal manera que, quan finalitzaven les exposicions, el cicle de l´aigua havia estat construït per tota la classe de manera cooperativa.

A la segona fase, l´estudi de l´aigua prenia com a escenari la ciutat. Els alumnes estudiarien l´ús de l´aigua que ens arriba a les ciutats i tots els procediments que es poden fer servir per millorar la qualitat de l´aigua que ens arriba a les llars. Aquí ja s´entrava en temes més tècnics i específics com és el funcionament d´una depuradora. El producte final d´aquesta fase aplicava tècniques de llenguatge audiovisual i aplicacions de noves tecnologies.

A la fase tres de l´itinerari l´objectiu era conèixer la incidència de l´aigua en els diferents tipus de climes del nostre planeta. Aquí les àrees implicades eren les de Ciències Socials i Idioma. Els alumnes analitzaven les diferents característiques dels vuit climes del nostre planeta i després tenien com a objectiu confeccionar una guia de viatges. A la guia de El viatge dels climes cada equip tenia l’encàrrec de fer l’explicació d´un clima assignat i una ciutat per visitar del clima corresponent. Una part de la guia es feia en anglès i/o francès.

A la darrera fase de l´itinerari els alumnes es convertien en productors d´un vídeo de conscienciació adreçat a la població en general. L’objectiu era recollir tots els continguts treballats a les tres fases anteriors i en certa manera donar resposta al missatge rebut pel regidor de Medi Ambient amb el que s´iniciava l´itinerari. Alguns d´aquests vídeos els podeu veure a la nostra web.