EL BATXILLERAT DUAL INTERNACIONAL (DIPLOMA DUAL DD)

El Diploma Dual és un programa oficial de convalidació internacional de les titulacions de Batxillerat que permet als alumnes obtenir simultàniament la titulació del nostre país i l’American High School Diploma.

Aquest programa és desenvolupat per la institució Academica Corporation.

L’Escola Pia de Terrassa es va adherir a aquest projecte al curs 2016-2017 i actualment un total de 69 alumnes hi estan matriculats.

QUINS SÓN ELS SEUS PRINCIPALS OBJECTIUS?

A través d’un disseny curricular virtual, avançat i innovador i de la immersió en llengua anglesa, el Diploma Dual té com a objectiu aconseguir alumnes competents en els àmbits:

Lingüístic

Totes les assignatures i les relacions amb els professors s’estableixen exclusivament en anglès. També les relacions socials entre alumnes. L’aprenentatge de la llengua també va acompanyat del coneixement de la cultura americana.

Tecnològic

Domini del maneig de les tecnologies més avançades d’aprenentatge digital (e-learning).

Personal

L’alumne adquireix responsabilitat i maduresa a l’hora de treballar, un alt nivell d’autonomia, aprenentatge de la gestió del temps, capacitat d’adaptació i flexibilitat per treballar en entorns diferents i multiculturals.

La doble titulació s’aconsegueix cursant el Batxillerat en el nostre país, de manera presencial, i el Batxillerat dels EUA (High School Diploma), 100% online.

En aquest context, els convenis internacionals permeten oferir la convalidació del 75% dels 24 crèdits necessaris per obtenir l’American High School Diploma. Els 6 crèdits restants són els que l’alumne/a cursa online. Aquests crèdits s’han de treballar íntegrament fóra de l’horari lectiu.

 COM ES POT CURSAR EL DD?

La nostra escola ofereix la possibilitat d’iniciar aquests estudis a 3r d’ESO, 4t d’ESO o 1r de Batxillerat.

L’estructura és, doncs,  flexible, i permet els següents itineraris:

Programa en 3 anys:

3r d’ESO: English + Life Management Skills
4t d’ESO: English + US History
1r Batxillerat: U.S Government/Economics + Elective

Programa en 4 anys:

3r d’ESO: English + Life Management Skills
4t d’ESO: English + US History
1r Batxillerat: U.S Government/Economics
2n Batxillerat: Elective

Programa en 3 anys

4t d’ESO: English + Life Management Skills
1r Batxillerat: English + US History
2n Batxillerat: U.S Government/Economics + Elective

Programa en 2 anys

1r Batxillerat: English + Life Management Skills + US History
2n Batxillerat: English + U.S Government/Economics + Elective

COM ES FA L’ACOMPANYAMENT DE L’ALUMNAT I DE LES FAMÍLIES?

El seguiment de l’alumnat es du a terme, principalment, per part del tutor assignat als EUA, però també del Director de Programa de la nostra escola i del corresponent tutor del grup-classe al qual l’alumne/a pertany.

Des de l’escola vetllem perquè els nois i noies vagin progressant i tinguin presents en tot moment els objectius a assolir a curt i a llarg termini sense descuidar les matèries que cursen aquí

També els oferim espai i temps a l’escola per poder treballar i compartir el seu aprenentatge.

COM ÉS L’AVALUACIÓ?

S’avalua a l’alumne/a de forma contínua a través de les tasques proposades (lliurades setmanalment a través de la plataforma de treball) i de la seva participació en les videoconferències individuals amb el tutor dels EUA i les live sessions grupals.

L’alumne/a i les famílies coneixen setmanalment els resultats obtinguts i les famílies reben informes oficials de seguiment 4 vegades/curs (2 de progrés-seguiment i 2 amb qualificacions globals semestrals).