ORGANITZACIÓ DELS BATXILLERATS: CURRÍCULUM

Matèries comunes

Les matèries comunes són les mateixes per a tots els alumnes, independentment de la modalitat que fan, i tenen com a finalitat aprofundir en la seva formació general, augmentar la seva maduresa intel·lectual i humana i aprofundir en les competències generals que tenen un caràcter més transversal.

Matèries de modalitat i específiques

Són les matèries que proporcionen una dimensió més especialitzada a cadascuna de les modalitats de batxillerat que fa l’alumnat. Tenen com a finalitat proporcionar una formació de caràcter específic vinculada a la modalitat triada i orientar en un àmbit de coneixement ampli, desenvolupar les competències que hi tenen més relació i preparar per a una varietat d’estudis posteriors afavorint la inserció en un camp laboral determinat.

Treball de recerca

El treball de recerca està constituït per un conjunt d’activitats orientades a la investigació amb l’objectiu de preparar els alumnes perquè s’adaptin a situacions semblants a la de la seva futura vida acadèmica o professional. Aquest treball permet comprovar tant el grau d’assoliment dels objectius generals de l’etapa com el grau de maduresa dels alumnes.

A les tutories del primer curs de batxillerat es fan unes tècniques de treball de recerca que donen a conèixer tots els aspectes formals i metodològics que l’alumnat necessitarà en la seva realització.

També s’assigna un tutor/a de seguiment que controla periòdicament tot el procés de realització del treball. Els alumnes disposen des de l’inici del seu treball d’un calendari on es concreten tots els terminis fins a la conclusió del mateix.

​L’avaluació del treball de recerca es fa en base a tres​ elements amb diferent ponderació respecte la nota global : nota del tutor/a de seguiment (4​0%), nota de la memòria escrita (4​0%) i valoració de l’exposició oral (20%).

1r Batxillerat 2n Batxillerat
PART COMUNA
hores
PART COMUNA
hores
Llengua catalana i literatura 2 Llengua catalana i Literatura 3
Llengua castellana i literatura 2 Llengua castellana i Literatura 3
Ll. estrangera (Anglès o Francès) 3 Ll. estrangera (Anglès o Francès) 3
Filosofia 2 Hª de la filosofia 3
Ciències per al món contemporani 2
Història d’Espanya  
4
Educació física 2    
Tutoria 1 Tutoria 1
Programa de creixement personal   Treball de recerca  
PART DIVERSIFICADA
hores
PART DIVERSIFICADA
hores
Matèria comuna d’opció 4 Matèria comuna d’opció 4
Matèria de modalitat 4 Matèria de modalitat 4
Matèria de modalitat 4 Matèria de modalitat 4
Matèria de modalitat (o específica) 4 Matèria de modalitat (o específica) 4

 

Ofertem les tres modalitats de Batxillerat

  • Batxillerat d’arts (A)
  • Batxillerat d’humanitats i ciències socials (HS)
  • Batxillerat de ciències i tecnologia (CT)

Aquestes modalitats de batxillerat permeten diferents itineraris en funció de les combinacions matèries les quatre matèries de modalitat que es considerin. Al nostre centre oferim les següents possibilitats:

ITINERARIS

   

MATÈRIA

COMUNA D’OPCIÓ

MATÈRIES DE MODALITAT O ESPECÍFIQUES

A

1r

HISTÒRIA I

FONAMENTS

ART I

D.ARTÍSTIC 1

CULTURA

AUDIOVISUAL I

D.TÈCNIC 1

2n

HISTÒRIA I

FONAMENTS

ART II

D.ARTÍSTIC II

CULTURA AUDIOVISUAL II

DISSENY

HS1

1r

LLATÍ 1

**ECONOMIA

**Hª CONT.

LITERATURA CASTELLANA

2n

LLATÍ 2

GEOGRAFIA

Hª ART

LITERATURA CATALANA

HS2

1r

MATES CCSS 1

**ECONOMIA

**Hª CONT.

LITERATURA CASTELLANA

2n

MATES CCSS 2

GEOGRAFIA

Hª ART

LITERATURA CATALANA

HS3

1r

MATES CCSS 1

**ECONOMIA

**Hª CONT

EMPRESA 1

2n

MATES CCSS 2

GEOGRAFIA

Hª ART

EMPRESA 2

CT1

1r

MATES 1

FÍSICA 1

QUIMICA 1

BIOLOGIA 1

2n

MATES 2

FÍSICA 2

QUÍMICA 2

BIOLOGIA 2

CT2

1r

MATES 1

CTMA 1

QUÍMICA 1

BIOLOGIA 1

2n

MATES 2

CTMA 2

QUÍMICA 2

BIOLOGIA 2

CT3

1r

MATES 1

FÍSICA 1

TECNOLOGIA 1

D.TÈCNIC 1

2n

MATES 2

FÍSICA 2

TECNOLOGIA 2

D.TÈCNIC 2

CT4

1r

MATES 1

FÍSICA 1

TECNOLOGIA 1

QUÍMICA 1

2n

MATES 2

FÍSICA 2

TECNOLOGIA 2

QUÍMICA 2

CT5

1r

MATES 1

FÍSICA 1

QUÍMICA 1

D.TÈCNIC 1

2n

MATES 2

FÍSICA 2

QUÍMICA 2

D.TÈCNIC 2

** Als itineraris HS1, HS2 i HS3 és possible fer PSICOLOGIA-SOCIOLOGIA en lloc d’ECONOMIA o Hª CONT. En aquests itineraris també es pot estudiar la possibilitat de fer CULTURA AUDIOVISUAL.