ORGANITZACIÓ DELS BATXILLERATS: CURRÍCULUM

Matèries comunes

Les matèries comunes són les mateixes per a tots els alumnes, independentment de la modalitat que fan, i tenen com a finalitat aprofundir en la seva formació general, augmentar la seva maduresa intel·lectual i humana i aprofundir en les competències generals que tenen un caràcter més transversal.

Matèries de modalitat i específiques

Són les matèries que proporcionen una dimensió més especialitzada a cadascuna de les modalitats de batxillerat que fa l’alumnat. Tenen com a finalitat proporcionar una formació de caràcter específic vinculada a la modalitat triada i orientar en un àmbit de coneixement ampli, desenvolupar les competències que hi tenen més relació i preparar per a una varietat d’estudis posteriors afavorint la inserció en un camp laboral determinat.

Treball de recerca

El treball de recerca està constituït per un conjunt d’activitats orientades a la investigació amb l’objectiu de preparar els alumnes perquè s’adaptin a situacions semblants a la de la seva futura vida acadèmica o professional. Aquest treball permet comprovar tant el grau d’assoliment dels objectius generals de l’etapa com el grau de maduresa dels alumnes.

A les tutories del primer curs de batxillerat es fan unes tècniques de treball de recerca que donen a conèixer tots els aspectes formals i metodològics que l’alumnat necessitarà en la seva realització.

També s’assigna un tutor/a de seguiment que controla periòdicament tot el procés de realització del treball. Els alumnes disposen des de l’inici del seu treball d’un calendari on es concreten tots els terminis fins a la conclusió del mateix.

​L’avaluació del treball de recerca es fa en base a tres​ elements amb diferent ponderació respecte la nota global : nota del tutor/a de seguiment (4​0%), nota de la memòria escrita (4​0%) i valoració de l’exposició oral (20%).

1r Batxillerat2n Batxillerat
PART COMUNA
hores
PART COMUNA
hores
Llengua catalana i literatura2Llengua catalana i Literatura3
Llengua castellana i literatura2Llengua castellana i Literatura3
Ll. estrangera (Anglès o Francès)3Ll. estrangera (Anglès o Francès)3
Filosofia2Hª de la filosofia3
Ciències per al món contemporani2
Història d’Espanya 
4
Educació física2  
Tutoria1Tutoria1
Programa de creixement personal Treball de recerca 
PART DIVERSIFICADA
hores
PART DIVERSIFICADA
hores
Matèria comuna d’opció4Matèria comuna d’opció4
Matèria de modalitat4Matèria de modalitat4
Matèria de modalitat4Matèria de modalitat4
Matèria de modalitat (o específica)4Matèria de modalitat (o específica)4

 

Ofertem les tres modalitats de Batxillerat

  • Batxillerat d’arts (A)
  • Batxillerat d’humanitats i ciències socials (HS)
  • Batxillerat de ciències i tecnologia (CT)

Aquestes modalitats de batxillerat permeten diferents itineraris en funció de les combinacions matèries les quatre matèries de modalitat que es considerin. Al nostre centre oferim les següents possibilitats:

ITINERARIS

  

MATÈRIA

COMUNA D’OPCIÓ

MATÈRIES DE MODALITAT O ESPECÍFIQUES

A

1r

HISTÒRIA I

FONAMENTS

ART I

D.ARTÍSTIC 1

CULTURA

AUDIOVISUAL I

D.TÈCNIC 1

2n

HISTÒRIA I

FONAMENTS

ART II

D.ARTÍSTIC II

CULTURA AUDIOVISUAL II

DISSENY

HS1

1r

LLATÍ 1

**ECONOMIA

**Hª CONT.

LITERATURA CASTELLANA

2n

LLATÍ 2

GEOGRAFIA

Hª ART

LITERATURA CATALANA

HS2

1r

MATES CCSS 1

**ECONOMIA

**Hª CONT.

LITERATURA CASTELLANA

2n

MATES CCSS 2

GEOGRAFIA

Hª ART

LITERATURA CATALANA

HS3

1r

MATES CCSS 1

**ECONOMIA

**Hª CONT

EMPRESA 1

2n

MATES CCSS 2

GEOGRAFIA

Hª ART

EMPRESA 2

CT1

1r

MATES 1

FÍSICA 1

QUIMICA 1

BIOLOGIA 1

2n

MATES 2

FÍSICA 2

QUÍMICA 2

BIOLOGIA 2

CT2

1r

MATES 1

CTMA 1

QUÍMICA 1

BIOLOGIA 1

2n

MATES 2

CTMA 2

QUÍMICA 2

BIOLOGIA 2

CT3

1r

MATES 1

FÍSICA 1

TECNOLOGIA 1

D.TÈCNIC 1

2n

MATES 2

FÍSICA 2

TECNOLOGIA 2

D.TÈCNIC 2

CT4

1r

MATES 1

FÍSICA 1

TECNOLOGIA 1

QUÍMICA 1

2n

MATES 2

FÍSICA 2

TECNOLOGIA 2

QUÍMICA 2

CT5

1r

MATES 1

FÍSICA 1

QUÍMICA 1

D.TÈCNIC 1

2n

MATES 2

FÍSICA 2

QUÍMICA 2

D.TÈCNIC 2

** Als itineraris HS1, HS2 i HS3 és possible fer PSICOLOGIA-SOCIOLOGIA en lloc d’ECONOMIA o Hª CONT. En aquests itineraris també es pot estudiar la possibilitat de fer CULTURA AUDIOVISUAL.