L'acció tutorial a batxillerat

La tutoria, com a la resta de les etapes de l’Escola, és un element fonamental en el seguiment dels alumnes al llarg de l’etapa. El coneixement per part del tutor dels seus tutorants és fonamental perquè els puguin orientar personalment i acadèmicament. Els elements que permeten aquesta tasca són :

  • Continuïtat del tutor/a al llarg dels dos cursos de l’etapa
  • Una hora de tutoria grupal setmanal (activitats d’orientació personal i professional, tècniques de treball de recerca, assemblees de classe
  • Dues hores d’entrevista dels alumnes per tutor/a a la setmana
  • Una hora d’entrevista de pares per tutor/a a la setmana
  • Assignació d’un tutor/a de seguiment del treball de recerca
  • Preavaluacions realitzades a mig trimestre, comunicant als alumnes i els seus pares els resultats amb intenció preventiva
  • Entrevistes amb el departament d’orientació per ajudar i/o orientar els alumnes