L’etapa d’Educació Infantil comprèn 3 cursos: P3, P4 i P5 (dels 3 als 6 anys).

Al llarg de l’etapa de l’educació infantil els infants hauran d’anar desenvolupant les capacitats a l’entorn dels eixos següents: Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autónoma, a pensar i a comunicar, a descobrir i tenir iniciativa i a conviure i habitar el món.

És mitjançant aquestes capacitats que ens plantegem els següents objectius:

El progressiu descobriment i creixement personal .
La formació d’una autoimatge positiva.
La possibilitat de relació amb els altres.
L’observació i descoberta de l’entorn més proper.
Iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions.
Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana
L’adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva integració a la societat.