L’Escola Pia de Catalunya

Vetlla per prioritzar en tots els seus plantejaments i estructures la integritat i el benestar dels infants i joves.

Estableix transparència i confidencialitat informativa amb la finalitat d’atendre millor a infants i joves.

Accions per a la protecció dels infants i joves

Disposem d’un document que recull els criteris de protecció d’infants i joves davant una situació de vulnerabilitat; que inclou tot el conjunt de normatives i compromisos públics així com també un manual bàsic d’actuació.

Prevenció

  • Prenem mesures preventives en els diferents espais quotidians i físics
  • Fomentem una actitud de prevenció en tota la comunitat educativa
  • Promovem aprenentatges per a l’autoprotecció, la convivència i la resolució de conflictes

Detecció

  • Observem els infants i joves i el seu correcte desenvolupament
  • Dotem l’educador de coneixements per a la detecció de possibles situacions desfavorables
  • Disposem de recursos i protocols clars d’actuació i informació

Actuació

  • Disposem de consignes i protocols en cas de manifestar-se una situació de risc
  • Busquem la manera més òptima per comunicar la situació
  • Activem el protocol corresponent en cas d’abús o maltractament

Des de l’any 2012 disposem del document de Protecció del menor de l’Escola Pia de Catalunya , actualitzat segons la legislació vigent.

Per tal de desplegar el que preveu aquest document i de gestionar qualsevol incidència, actual o passada, disposem de l’adreça protecciodelmenor@escolapia.cat oberta a tothom.

Cada cas serà gestionat per la Comissió de Protecció del Menor de l’Escola Pia de Catalunya que donarà resposta al remitent, emprendrà les accions oportunes i en farà el seguiment.