BATXILLERAT : OBJECTIUS PER COMPETÈNCIES

Els estudis de Batxillerat, que tenen una durada de dos cursos, pretenen garantir una formació integral i polivalent de l’alumnat que els permeti entendre una societat culturalment i tècnicament canviant. Se’ls prepara per a diferents opcions educatives posteriors, i per això serà molt important que adquireixin les tècniques i procediments necessaris per poder-les afrontar. L’aspecte orientador també és fonamental perquè els alumnes canalitzin les seves preferències i capacitats cap a una bona elecció en finalitzar el Batxillerat. Les competències que cal desenvolupar són les següents :

 • Competència comunicativa

  Domini de les llengües, tan oralment com per escrit, en múltiples suports i amb el complement de llenguatges audiovisuals en varietat de contextos i finalitats (no restringit a l’ús dels registres lingüístics, també abasta els llenguatges audiovisuals i dels mitjans de comunicació)

 • Competència en la gestió i el tractament de la informació

  Capacitat de trobar, reunir, seleccionar i analitzar informacions procedents de fonts diverses (tradicionals o electròniques)

 • Competència digital

  Capacitació tecnològica (eines tecnològiques : maquinari, programari i xarxes), capacitació informacional (tractament de la informació amb aquestes eines), comunicació digital (virtual)

 • Competència en recerca

  Capacitat de realitzar projectes individuals o col·lectius, capacitat de recerca que cal exercir-la en les diferents matèries del currículum

 • Competències personals i interpersonals

  capacitat de relació amb un mateix i amb els altres (competència personal i social)

 • Competència en el coneixement i interacció amb el món

  Coneixements bàsics en cada camp d’estudi (conceptuals, metodològics o actitudinals) que permeten enfrontar-se a la comprensió integral i integrada del món (natural, social i cultural) i donar resposta als problemes plantejats

Competència

Capacitat d’aplicar els coneixements i les habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació