A Batxillerat s’han fet una sèrie d’activitats amb metodologia ABP (Aprenentatge Basat en Problemes). Tot i que a l’etapa de Batxillerat encara no hem iniciat el projecte SUMMEM, aquestes activitats es poden contextualitzar dins del mateix pel fet de realitzar-se amb una metodologia activa que s’ajusta als objectius bàsics del projecte (treball interdisciplinari, cooperatiu, útil i pràctic, real i contextualitzat, transferible).

Aquestes activitats han girat al voltant d’un tema central a partit del qual s’han generat tot un seguit de tasques a realitzar en equips de quatre o cinc alumnes. A 1r de batxillerat el tema ha estat “El bosc creix: oportunitat o problema” i s’han abordat temes com els incendis, l’explotació forestal, l’accés, regeneració, etc. A 2n de Batxillerat el tema tractat ha estat Els refugiats i s’ha treballat des del plantejament de projectar un camp de refugiats tenint en compte tots els aspectes fonamentals (ubicació, disseny, finançament, serveis, higiene, logística, etc.).

Aquest activitat ha estat reforçada pel muntatge d’un acampament real al pati de Camí Fondo amb l’ajuda de Cooperativa Solidària, un grup de professionals amb una àmplia trajectòria en la resposta a situacions d’emergència i crisis humanitàries que pateixen les poblacions víctimes de guerres i conflictes, catàstrofes naturals, epidèmies i crisis nutricionals. Dos dies d’activitat intensa, diferents i que ha estat molt ben valorada tant pels alumnes com pel professorat.