Planoles ’19

Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria

El treball de síntesi és format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge que impliquen una feina interdisciplinària afavoridora de la integració de coneixements i del treball en equip, tant per part de l’alumnat com del professorat. Aquestes activitats estan concebudes per avaluar si s’han assolit, i fins a quin punt, els objectius establerts pel centre en la seva programació i, en particular, els objectius establerts en les diverses matèries del currículum. Durant el treball de síntesi l’alumnat haurà de demostrar prou capacitat d’autonomia en l’organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip.


Objectius addicionals

conèixer i viure en un entorn diferent i nou

conèixer i desenvolupar un model diferent i nou d’activitat curricular

compartir el quotidià amb tot el que significa d’organització personal, convivència, divisió del treball, relació…

oblidar la rutina escolar del dia a dia